Achtergrondinformatie Kinderen en... hun sociale talenten

Principe van twee weken

De leraar verkent tijdens de basisles een onderwerp dat valt onder een van de acht gedragscategorieën die ten grondslag liggen aan de methode. In elke les staan concrete suggesties om twee weken lang vervolglessen te geven die aansluiten op de basisles. De leraar kijkt samen met de kinderen hoe ze de lesdoelen kunnen toepassen in de les, in andere schoolsituaties en daarbuiten.
Het is effectief om later regelmatig terug te grijpen op het behandelde onderwerp en de bedachte oplossingen.

Opbouw van de lessen

De lessen van Kinderen en... hun sociale talenten zijn zo opgebouwd dat u er als leraar zonder veel voorbereiding steeds twee weken mee aan de slag kunt:

  1. De leraar schetst eerst een herkenbare situatie met een probleem of vraagstelling.  
  2. De leerlingen analyseren het probleem of de vraag en verzinnen zelf oplossingen of antwoorden. De leraar stimuleert ze hierin.
  3. De leraar kijkt met de leerlingen terug op de les. Samen bekijken ze wat ze hebben gedaan en geleerd. Het is leerzaam leerlingen te vragen vergelijkbare situaties te bedenken waarin het behandelde probleem of de vraag zich kan voordoen en de bedachte oplossingen ook kunnen werken.

Bij de lessen staan suggesties voor differentiatie voor specifieke situaties.

Ouderbrieven

Als u met de leerlingen aan de slag gaat met sociale competentie, is het verstandig de ouders hierbij te betrekken. De methode biedt allerlei materiaal hiervoor.

Meedoen en meebepalen

Sociale competentie is het vermogen om adequaat te kunnen handelen in sociale situaties. Belangrijk is hoe je met jezelf en met elkaar omgaat; het gaat om meedoen en meebepalen. Niet alleen over je voegen naar de anderen: de groep, de maatschappij. Sociale competentie is ook invloed uitoefenen op je omgeving. Het gaat daarbij om het evenwicht.
De verwachtingen die je aan sociaal competent gedrag mag stellen, zijn voor elke leeftijd anders. Een kleuter lost een ruzie bijvoorbeeld anders op dan een leerling uit de bovenbouw.

Kennis, vaardigheden en houding

Iemand is sociaal competent als deze persoon zowel rekening houdt mijn zijn eigen belangen als met die van een ander. En als hij dit doet volgens de waarden en normen die in zijn samenleving gelden. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig.

  • Kennis heeft te maken met weten en kennen
  • Vaardigheden hebben te maken met doen en kunnen
  • Houding heeft te maken met willen en durven

Er zijn natuurlijk ook andere aspecten van invloed op de houding van een kind. Bijvoorbeeld de gevoelens van een kind en het beeld dat hij of zijn van zichzelf en de ander heeft.

Ontwikkelaar: de CED-Groep Onderzoek en Ontwikkeling

De methode Kinderen en... hun sociale talenten is ontwikkeld door de CED-Groep Onderzoek en Ontwikkeling. Insteek is dat leraren met praktisch en toegankelijk lesmateriaal kinderen kunnen stimuleren in de ontwikkeling van hun sociale competentie en daarmee hun ontwikkeling op andere terreinen bevorderen.